Over ons

Wij werken vanuit de antroposofische pedagogiek.

De antroposofische pedagogiek kent een aantal bijzondere aspecten. Centraal staan hierin: ritme, het mee bewegen met de seizoenen en jaarfeesten, de nabootsing en gewoontevorming, de ontwikkeling en eigenheid van het kind, de zintuigontwikkeling en respect voor de omgeving en de materialen. Deze aspecten zorgen ervoor dat ieder kind houvast krijgt, dat de omgeving waarin ze komen vertrouwd aanvoelt, zodat ze vanuit de innerlijke rust tot vrij spel kunnen komen.

Voeding

Voeding is meer dan alleen eten. Met voeding wordt het lichaam letterlijk gevoed en dat doen we met gezonde producten. Daarom heeft de Vlinderboom waar mogelijk biodynamische voeding van het keurmerk Demeter. Demeter gaat verder dan biologisch. Zo beweegt een Demeter boer zoveel mogelijk mee met het ritme en de kracht van de natuur in plaats van deze te overheersen. Hierdoor ontstaat balans, veerkracht en herstellend vermogen, wat doorwerkt in de producten. De kinderen gunnen we de meest vitale voeding en we stemmen dit af op hun leeftijd. Zo geven we aan kinderen jonger dan zes jaar speltwafels in plaats van rijstwafels. Lokaal betrekken we onze producten bij de Ekoplaza.

Observeren en waarnemen

Om kinderen in hun ontwikkeling te volgen oberveren we alle kinderen op de Vlinderboom. Hierbij observeren pedagogisch medewerkers alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen. Of een kind goed in zijn vel zit, of het zich uitgedaagd voelt door verschillende activiteiten, en of er signalen zijn die wijzen op een risico voor de gezonde ontwikkeling. Aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen maken we zichtbaar wat het kind al kan en weet, en welke volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. Op het moment dat we dit weten, kunnen we goed inschatten hoe we het kind daarbij kunnen ondersteunen. Ons handelen wordt hier op afgestemd. We observeren de kinderen tijdens allerlei dagelijkse situaties waarin kinderen aan het spelen zijn; alleen, met andere kinderen of samen met ons.

de Vlinderboom Academie

De Vlinderboom ontwikkelt en groeit ieder jaar weer. Om blijvend de kwaliteit te kunnen bieden in de opvang hebben we de Vlinderboom Academie opgericht waar medewerkers zich in uiteenlopende gebieden kunnen scholen. Wij willen onze medewerkers inspireren met de antroposofische pedagogiek en we nemen alle vruchten mee vanuit de maatschappelijke kennis. Zo introduceren we de Verbindende Communicatie van Marshall Rosenberg, heeft iedere medewerker verplichte training in kinder EHBO (EHAK) en organiseren we workshops en intervisies om medewerkers op professioneel vlak goed te kunnen begeleiden. Ook zoeken we samenwerking met de School voor Antroposofische Kinderopvang om maatschappelijk en inhoudelijk scholing te kunnen bieden

VE

Voorschoolse Educatie

Op de peutergroepen in Alkmaar, Oudorp en Zaandam bieden we VE (Voorschoolse Educatie)-plekken voor kinderen vanaf 2,5 jaar. De pedagogisch medewerkers werken daar met het programma “Speelplezier Antro versie”. Binnen Speelplezier mogen alle peuters spelenderwijs groeien in sociaal-emotionele en sociaal-communicatieve vaardigheden; in taal; in ontluikende gecijferdheid en in de motorische ontwikkeling.  

Speelplezier gaat er vanuit dat jonge kinderen nog niet rijp zijn voor schools (cognitief) leren. Kinderen ontwikkelen door te spelen in een uitnodigende speel-leeromgeving onder leiding van sensitieve, responsieve pedagogisch medewerkers.
Spel-taalstimulering en spelend de totale ontwikkeling stimuleren zijn de speerpunten van het programma Speelplezier. Peuters die naar de basisschool gaan kunnen hierdoor zo goed en voorbereid mogelijk starten in de kleuterklas (groep 1). De peuters krijgen dit programma aangeboden ter bevordering van de veelzijdige effecten op de brede ontwikkeling. Zowel de peuter met (risico op) een taalachterstand als ook de juist taalvaardige peuter vindt in dit programma voldoende uitdaging.

Algemene pedagogische beleidsplannen

Hier vind je het algemene pedagogische beleidsplan van de BSO en peutergroep

 

Ritme

Rust, ritme en herhaling dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Als je weet hoe de dag ongeveer verloopt, geeft dat rust. Je hoeft er als kind niet bij stil te staan. We bouwen de dag ritmisch op, daardoor ontstaat er voor de kinderen houvast en rust in de groep. Momenten van activiteit worden afgewisseld door momenten van rust. De seizoenen en jaarfeesten geven het jaarritme aan; de aandacht die wordt besteed aan de liedjes, spelletjes, activiteiten, verhaaltjes en de jaartafel geven de kinderen de verbondenheid met natuur en cultuur. 

Nabootsing en Gewoonte

Het jonge kind bootst nog graag na; door het nabootsen wil het zich alles graag eigen maken. De rol van de leidster is dus niet om dingen aan te leren of opdrachten te geven, maar om het kind voor te leven, dingen met aandacht en plezier te doen zodat het kind vanuit enthousiasme mee wil doen. De kinderen kunnen volop meedoen aan zinvolle huiselijke activiteiten. Gewoontes maken het leven veilig en vertrouwd, maar het versterkt ook de wil en het doorzettingsvermogen. Veel gewoontes worden aangeleerd via de nabootsing.

Zintuigontwikkeling

Door middel van de zintuigen komen we in contact met onszelf en met de buitenwereld. Het jonge kind is nog één en al zintuig. Alle indrukken komen ongefilterd binnen. Het heeft nog niet geleerd de verschillende zintuiglijke indrukken naar ‘waarde’ te schatten en de niet waardevolle te negeren. Alles wordt opgenomen. We proberen die onbevangenheid te behouden en te behoeden door te waken over de kwaliteit van de zintuiglijke indrukken. Inrichting en kleurgebruik in de ruimte, voeding, keuze van materialen en de hoeveelheid speelgoed zijn daarop afgestemd. Bij de ontwikkeling van het jonge kind staan de volgende zintuigen centraal: tastzin, bewegingszin, evenwichtszin en levenszin. Een goede ontwikkeling van de tastzintuigen geeft vertrouwen in de wereld. Hierbij is dus de kwaliteit van het aangeboden materiaal belangrijk. Speelgoed en inrichting zijn daarom van natuurlijke materialen. Ook de kleuren zorgen voor een harmonische omgeving.

eigenheid van het kind

Wij zien ieder kind als een unieke persoon en voelen ons verantwoordelijk en betrokken bij de ontwikkeling van ieder kind. We proberen het kind zoveel mogelijk in zijn ware wezen te leren kennen en te begrijpen hoe het zich wil ontwikkelen: welke talenten en kwaliteiten draagt het in zich en welke eenzijdigheden wil het overwinnen? Met zulke vragen zoeken we naar een goede manier om het kind te begeleiden. Wij stimuleren de kinderen om dingen zelf te ontdekken, zonder invulling van een volwassene. Waar nodig moedigen wij de kinderen aan met en een steuntje in de rug maar nooit door middel van opdrachten. Op deze manier bouwt een kind zelfvertrouwen en zelfrespect op zodat ze een positief zelfbeeld ontwikkelen en mogen worden wie zij zijn. Dit kunnen we alleen maar goed doen samen met de ouders/verzorgers.

Respect en verwondering voor mens en omgeving

Kinderen maken deel uit van hun omgeving. Wij willen kinderen respect bijbrengen voor mensen, dieren, natuur, milieu, materialen en andere culturen. Respect en verwondering tonen we door samen met het kind te kijken naar alle kleine en grote voorvallen zoals een sneeuwvlokje op je want en de eerste lentebloemen. Dan wek je bij het kind (en bij jezelf!) een gevoel van blijdschap en verwondering.